 Location: Bình Dương
 Level: Executive
 Division: Manufacturing Div. – Binh Duong
 Welfare:
 Experience:
Key duties & Responsibilities
Lập Kế Hoạch Quản Lý Chất Lượng Tại Công Trình
Phối hợp với ban chỉ huy công trường lập kế hoạch quản lý chất lượng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn về chất lượng, yêu cầu của hồ sơ thiết kế…
Chuẩn bị những phương án quản lý chất lượng dự phòng khi công trình gặp sự cố.
Yêu cầu các Phòng/ Bộ phận liên quan cung cấp tài liệu hỗ trợ công việc kiểm tra Thành phẩm, Bán thành phẩm như: bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, bản vẽ gia công…Cung cấp các mẫu vật liệu và vật tư phụ để tiến hành thí nghiệm.
Tổng hợp hồ sơ chất lương: Biên bản lấy mẫu vật liệu thí nghiệm; hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng (Lắp đặt) để mời Chủ Đầu Tư/ Tư Vấn Giám Sát nghiệm thu và ký biên bản để làm cơ sở thanh toán.
Tập hợp các chứng chỉ chất lượng vật liệu: C/O, C/Q, hợp chuẩn hợp quy (nếu có), chứng nhận bảo hành (nếu có) kết quả thí nghiệm vật liệu…
Lập danh sách cần làm cho công tác kiểm tra vật liệu nhập về công trường và kiểm tra công tác lắp đặt
Kiểm Soát Chất Lượng Vật Tư, Trang Thiết Bị Cho Dự Án
Lập biên bản lấy mẫu thí nghiệm vật liệu: Thực hiện công việc lấy mẫu vật liệu thí nghiệm và đưa đi thí nghiệm vật liệu tại trung tâm thí nghiệm độc lập có sự chứng kiền của TVGS/CĐT (nếu có).
Nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng dựa trên các thông số, yêu cầu của bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, yêu cầu kỹ thuật trong các bản Hợp đồng, phụ lục hợp đồng…
Thực hiện theo dõi, kiểm tra và nghiệm thu tất cả vật liệu đầu vào khi nhập về công trường có sự kiểm tra xác nhận của TVGS/CĐT.
Kiểm tra công tác bảo quản, bảo vệ vật tư, sản phẩm. Kịp thời báo cáo ghi nhận những hư hỏng (nếu có).
Lập báo cáo phân tích và quản lý lịch sử kiểm tra theo lô. Từ chối các vật tư không đạt chất lượng khi nhập về công trình như: khung nhôm, cánh cửa, kính và phụ kiện theo quy trình.
Kiểm Soát Chất Lượng Thi Công Dự Án
Kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt ở công trường bằng các mẫu checklist của dự án. Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng (Lắp đặt) hằng ngày.
Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng nội bộ: Căn cứ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã phê duyệt nội bộ trước khi mời Chủ Đầu Tư/ Tư Vấn Giám Sát nghiệm thu công việc xây dựng (Lắp đặt).
Kiểm tra tất cả tổ đội thi công trong quá trình lắp đặt và có quyền yêu cầu dừng thi công nếu tổ đội thi công sai so với bản vẽ được duyệt. Đảm bảo việc thực hiện thi công đúng bản vẽ.
Tiến hành thử nghiệm tại hiện trường như kéo nhổ tacke, bulong hóa chất…
Lập Báo cáo gửi QLDA, Chỉ Huy Trưởng và các bộ phận liên quan trong quá trình kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các sai sót xảy ra trong quá trình lắp đặt để kip thời chỉnh sửa theo đúng bản vẽ được duyệt
Kiểm tra công tác sửa chữa defect của Tồ đội hoặc Nhà thầu phụ, sau đó mời Chủ Đầu Tư/ Tư Vấn Giám Sát kiểm tra xác nhận công tác sửa chữa đã đạt yêu cầu.
Quản Lý Rủi Ro Và Xử Lý Tình Huống
Giải đáp các thắc mắc của chủ đầu tư về những vấn đề liên quan đến chất lượng tại dự án.
Phối hợp với ban chỉ huy công trường tìm nguyên nhân, lên phương án giải quyết những khiếu nại của chủ đầu tư về chất lượng công trình (nếu có)
Đóng góp ý kiến và đề xuất các biện pháp cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm khi xuất xưởng.
Đề nghị Chỉ Huy Trưởng làm việc với Tổ đội hoặc Nhà thầu phụ kiểm soát công tác lắp để đặt đảm bảo chất lượng và đảm bảo An Toàn Lao Động.
Các Công Việc Khác
Thấu hiểu các quy trình liên quan đến hoạt động kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm.
Tìm hiểu rõ quy trình kiểm tra chất lượng của bộ phận QA/QC để thực hiện theo và lưu trữ hồ sơ đầy đủ.
Cập nhật và quản lý lưu trữ các hồ sơ file cứng liên quan đến SAP và công việc của bộ phận.
Làm báo cáo công việc định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu dự án.
Theo dõi thực hiện Bản Vẽ Hoàn Công và bảo đảm khớp với Hồ Sơ Chất Lượng để làm cơ sở thanh toán và quyết toán công trình.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ định của Ban chỉ huy công trường và công ty quản lý.

 

Tìm:
Ngôn Ngữ: