Site Supervisor – AluV

Key duties & Responsibilities

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH:

Đọc hiểu bản vẽ thiết kế thi công và triển khai/giám sát các tổ đội thi công đảm bảo đúng thiết kế, đúng tiến độ được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, khối lượng, tuân thủ các quy trình, quy định trong suốt quá trình thi công;

Thường xuyên nhắc nhở tổ, đội, công nhân đảm bảo tuân thủ ATLĐ, VSMT, PC cháy nổ các công trường theo quy định;

Chịu trách nhiệm kiểm soát tiến độ cho khối lượng công việc được giao, tổ chức nghiệm thu nội bộ đối với tổ đội

Hỗ trợ nghiệm thu khối lượng công việc với Chủ đầu tư và làm hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi công nợ.

Lập báo cáo và kế hoạch hàng ngày, hàng tuần gửi Giám đốc Phòng ban;

Kiểm tra khối lượng thanh toán của thầu phụ (nếu có)

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

SEARCH:
LANGUAGE: