0 +
គម្រោង

800+ Projects

វៀតណាម

ការិយាល័យកណ្តាល - ទីក្រុងហូជីមិញ

ការិយាល័យ - ទីក្រុង Da Nang

វៀតណាម

ការិយាល័យកណ្តាលនៅទីក្រុងហូជីមិញ

រោងចក្រ IN BINH DUONG

រោងចក្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

Copyright ©1992-2023 QUAN DAT TRADING & PRODUCTION CO.,LTD

ស្វែងរកក្នុងគេហទំព័រ:
ភាសា៖