វិញ្ញាបនប័ត្រសមត្ថភាពសំណង់ - លេខ០១

ក្រសួងគ្រប់គ្រង់វិសយ័សំណង់បានចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សមត្ថភាពសំណង់សម្រាប់ QUAN DAT ដើម្បីទទួលស្គាល់សមត្ថភាពក្នុងវិស័យ៖

    - រចនា និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការរចនា façade ខាងក្រៅនៃគម្រោងស៊ីវិលថ្នាក់ទី I ។

    - ការអនុវត្តការងារផ្នែកខាងក្រៅនៃគម្រោងស៊ីវិលថ្នាក់ទី ១ ។

    - ការដំឡើងបរិក្ខារសម្រាប់គម្រោងស៊ីវិលថ្នាក់ទី ១ ។

ការទទួលស្គាល់ ISO

យើងបង្ហាញពីការអនុលោមភាព និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះអតិថិជន និងសង្គមតាមរយៈការសម្រេចបាននូវ៖

- វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001: 2015 សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព

- វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 14001: 2015 សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

- វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 45001: 2018 សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ

វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001: 2015

វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 14001: 2015

វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 45001: 2018
ISO 4500` : 2018

វិញ្ញាបនប័ត្រសមត្ថភាពសំណង់ - លេខ០១

ស្វែងរកក្នុងគេហទំព័រ:
ភាសា៖